jeste tu: Start

ELMASZ - 15-620 Biaystok, ul. Elewatorska 13/22, tel/fax 085 651 2717

Producent i dystrybutor hydrantów wewntrznych 25 i 52, aluminiowej armatury przeciwpoarowej , odlewów aluminiowych i eliwa drogowego .

 
SZCZEGLNIE POLECAMY:

Prdownica hydrantowa PW-52/R (zawór kulowy)
Ogólne dane techniczne:
1. Cinienie robocze: max.1,2 MPa
2. rednica dyszy: 13 mm
3. Natenie przepywu wody przy cinieniu 0,2 MPa:
a) dla prdu zwartego: 180 l/min
b) dla prdu rozproszonego: 125 l/min
4. Wspóczynnik wypywu K dla prdu zwartego: 126
5. Zasig rzutu przy cinieniu 0,2 MPa:
a) dla prdu zwartego: 18 m
b) dla prdu rozproszonego: 7,2 m

Image 

NASZ NOWY PRODUKT

Nasada z tworzywa sztucznego TW 52 GW 2'' przeznaczona do instalacji wodnych, ppo w podziemnych wyrobiskach zakadów górniczych, w tym zagroonych wybuchem metanu lub pyu wglowego. Jest zaliczana do urzdze grupy I kategorii M1. Cinienie czynnika roboczego - 2,2 MPa.

Przedstawiciel: BAMAR POL Gliwice tel. 663 492 364

 
WAZY KANALIZACYJNE KOMPOZYTOWE A15 - D400

Do oferty naszej firmy wprowadzilimy nowe wyroby jakimi s wazy kompozytowe.

S to wazy kanalizacyjne w klasach A15, B125 i D400 wykonane z kompozytów.

Wazy D400 wyposaone s w zamki oraz uszczelki gumowe, dziki czemu pokrywa wazu stabiknie przylega do korpusu. Wazy z kompozytów charakteryzuj si doskonaymi parametrami technicznymi.

Gówne zalety wazów kompozytowych to :

1. Brak kradziey - Pokrywy wazów syntetycznych nie stanowi wartoci recyklingowej, co cakowicie rozwizuje problemy zwizane z kradzie.

2. Dugotrwao - Zalecana odporno na wstrzsy, wytrzymao na zginanie, wysoka odporno na cieranie, wysoka odporno na erozj; zalecane bezpieczestwo amliwoci; nie starzeje si.

3. Estetyczny wygld - Gbokie barwy; delikatny wygld; trwao koloru pokrywy.

4. Umiarkowana cena i waga - Waga wazu syntetycznego jest nisza ni eliwnego, dziki czemu wygodniejszy jest do montau i transportu.

 
ARMATURA PRZECIWPOAROWA : Hydranty wewntrzne
hydrantyW naszej ofercie w promocyjnych cenach:

Instalacja wodocigowa wewntrzna przeciwpoarowa spenia podstawow rol w doprowadzeniu wody ganiczej do miejsc powstania poaru. Jest ona wyposaona w system odpowiednio rozmieszczonych hydrantów wewntrznych lub zaworów hydrantowych umoliwiajcych podczenie wa z prdownic i pobieranie wody do celów ganiczych. Hydranty wewntrzne wykorzystywane s gównie do gaszenia poarów bdcych w zarodku lub pierwszej fazie rozwoju. Skuteczno prowadzenia akcji ratowniczych zaley gównie od ich parametrów hydraulicznych.

Czytaj cao…
 
ARMATURA PRZECIWPOAROWA : Odlewy aluminiowe
Armatura przeciwpoarowa (odlewy aluminiowe):

Powysze dziay zawieraj tylko najwaniejsze grupy towarowe z naszej oferty. Przedstawione tam informacje nie stanowi wic caej oferty. Jeli czego Pastwo nie znajd, prosimy skorzysta z formularza korespondencyjnego lub skontaktowa si z nami telefonicznie.
 
WSZYSTKO DO ODPROWADZANIA CIEKW : Wpusty posadzkowe
ImageI azienka, i piwnica
Wpusty powinny znale si w takich pomieszczeniach, jak azienki i anie (szczególnie w miejscach publicznych i pomieszczeniach higieniczno-sanitranych). Ich zadaniem jest odprowadzenie wody z podogi - moe to by woda pochodzca z zabiegów higienicznych (np. natryski), sprztania pomieszczenia oraz z sytuacji awaryjnych (np. uszkodzenie rury). Wpusty, stosowane w azienkach, mog by wykonywane z tworzyw sztucznych, co uatwia utrzymanie ich w czystoci. Ze wzgldów estetycznych równie czsto wybiera si wpusty wykonane ze stali nierdzewnej.

Balkon i taras
Czsto budynek jest zaprojektowany tak, e nie uwzgldnia si odprowadzania wody z tarasu lub balkonu. Tymczasem te czci budynku równie powinny mie wpusty - mog one mie nisz klas wytrzymaoci. Dobrym rozwizanieniem s wpusty narone (syfonowane), które mog stanowi uzupenienie systemu rynnowego. S one wykonane z tworzyw sztucznych, w produkcji których zwrócono uwag na poprawienie niektórych parametrów: odporno na dziaanie promieni UV, rodki chemiczne i czynniki atmosferyczne.
Czytaj cao…
 
WSZYSTKO DO ODPROWADZANIA CIEKW : Przydomowe oczyszczalnie ciekw
ImageNa terenach nieskanalizowanych coraz powszechniej stosowane s mae oczyszczalnie cieków, zwane przydomowymi - rozwizanie, które sprawdza si w naszych warunkach od ponad 15 lat; rozwizanie estetyczne oraz atwe i tanie w eksploatacji.

Termin "mae (przydomowe) oczyszczalnie cieków" dotyczy kompletnych instalacji odbierajcych cieki od 4 - 200 osób. Maa oczyszczalnia jest dobrym rozwizaniem dla domu jednorodzinnego, pensjonatu, szkoy. Odciek z oczyszczalni ma skad odpowiadajcy wymogom prawa polskiego i unijnego. Na rynku polskim jest wiele solidnych firm speniajcych surowe wymogi technicze i proponujcych kompletne rozwizania. Istniej oczywicie róne technologie, ale zasada dziaania pozostaje staa - oczyszczanie jest co najmniej dwustopniowe.
Czytaj cao…
 
WSZYSTKO DO ODPROWADZANIA CIEKW : Urzdzenia do odprowadzenia ciekw
KESSEL przekonuje swoim kompletnym programem dla odprowadzania cieków z budynków i parceli. Asortyment obejmuje niemale wszystkie produkty uywane do odprowadzania cieków: od odpywu w domu a do przycza do sieci kanalizacyjnej. Produkty KESSEL znajduj zastosowanie zarówno u odbiorców prywatnych, np. w domach jedno- i wielorodzinnych, jak i w sektorze przemysowym / publicznym. Nale tu m.in. zakady gastronomiczne, hotele, stoówki, obiekty przemysowe, parkingi, jak równie budowy dróg i kanalizacji.

  • urzdzenia przeciwzalewowe
  • czyszczaki
  • wpusty piwniczne
  • wpusty podwórzowe i deszczowe
  • wpusty axienkowe / podogowe
 
USUGI
  • odlewy aluminiowe
» Wykonywanie odlewów kokilowych ze stopów aluminium AK 9, AK 11, AK 32 i innych o gramaturze do 2 kg oraz odlewów ze stopu ZnAl.
» Projektowanie i wykonywanie form odlewniczych.

  • Usugi wodno - kanalizacyjne
» Wykonywanie nawiertów pod cinieniem na rurocigach maych i duych rednic.
» czenie rurocigów PE metod zgrzewania elektrooporowego i doczoowego.

  • Usugi tokarsko - lusarskie