jeste tu: Start arrow Katalog

ELMASZ - 15-620 Biaystok, ul. Elewatorska 13/22, tel/fax 085 651 2717

Producent i dystrybutor hydrantów wewntrznych 25 i 52, aluminiowej armatury przeciwpoarowej , odlewów aluminiowych i eliwa drogowego .

 
Katalog produktw ELMASZ
Start instalacje sanitarne biologiczne oczyszczalnie ciekw
Poprzedni produktNastpny produkt

Przydomowe oczyszczalnie ciekw z drenaem rozsczajcym Wobet-Hydret

Nowoczesne oraz ekologiczne przydomowe oczyszczalnie cieków. Zanim dokonamy wybór konkretnego rozwizania, naley zada sobie pytanie: jaki wariant drenau moemy zastosowa?
Naley rozróni dwa etapy oczyszczania: pierwszy - zawsze w postaci osadnika gnilnego oraz drugi, którego rodzaje zostay przedstawione poniej.

drena rozsczajcy - stosowany jest gdy nie wystpuje problem wysokiego poziomu wód gruntowych, oraz podoe grunt jest przepuszczalne w odpowiednim stopniu.

TABELA DOBORU OCZYSZCZALNI Z DRENAEM ROZSCZAJCYM


Maksymalna liczba staych uytkowników [RLM]

Maksy-malny przepyw rednio-dobowy [m3/d]

Poj. osadnika [m3]

Liczba komór osadnika

Dugo drenau rozs-czajcego [mb]

Typ i ilo studzienek rozdziel-czych

Ilo cigów dren.

4

0,60

2

1-2

40-48

1 x SR-2
lub SR-3

2-3

6

0,90

3

1-2

60-72

1 x SR-3

3

9

1,35

4,5

2

96

1 x SR-4

4

10

1,50

4,5

3

105

1 xSR -5

5

12

1,80

5

3

120

1 x SR-5

5

14

2,10

6

3

144

1 x SR-2,
2 x SR-3

6

20

3,00

8

3

192

1 x SR-2,
2 x SR-4

8

25

3,75

10

3

240

1 x SR-2,
2 x SR-5

10

30

4,50

12

3

288

1 x SR-3,
3 x SR-4

12
drena w nasypie - stosowany gdy stay lub okresowo wysoki poziom wód gruntowych uniemoliwia zachowanie 1,5 m rónicy pomidzy ich poziomem, a drenaem.

Sam ksztat nasypu moe by w pewnym stopniu dostosowany do ksztatu dziaki lub yczenia klienta. Czsto bywa, e jego warstwa zewntrzna zostaje przeksztacona w ogród skalny z rolinnoci o bardzo pytkim systemie korzeniowym (trawy, wrzosy, kwiaty).


 

filtr piaskowy (o przepywie pionowym) z odprowadzeniem do wód powierzchniowych lub studni chonnej - stosowany jest gdy wystpuje problem zwizany ze bardzo sab przepuszczalnoci gruntu (iy lub glina)

Filtr piaskowy moe zosta dodatkowo wyposaony w przepompowni co umoliwi podniesienie poziomu odpywu z filtra lub posadowienie go w nasypie. Porcjowanie dopywu do filtra przyczyni si równie do polepszenia jego efektywnoci.

Odprowadzenie do studni chonnej moe si odby po uzyskaniu danych (np. z bada geologicznych), i pod warstw sabo przepuszczaln jest warstwa o wikszym stopniu wodochonnoci (np. pod glin znajduje si piasek). Studnia chonna nie powinna by instalowana w sytuacji wysokiego poziomu wód gruntowych, a krajowe przepisy okrelaj, e od dna studni poziom wody gruntowej powinien by oddalony o 1,5 Cena:PLN (netto)


Zasady i warunki skadania zamwie