jeste tu:

ELMASZ - 15-620 Biaystok, ul. Elewatorska 13/22, tel/fax 085 651 2717

Producent i dystrybutor hydrantów wewntrznych 25 i 52, aluminiowej armatury przeciwpoarowej , odlewów aluminiowych i eliwa drogowego .

 
WSZYSTKO DO ODPROWADZANIA CIEKW : Przydomowe oczyszczalnie ciekw Drukuj Email
ImageNa terenach nieskanalizowanych coraz powszechniej stosowane s mae oczyszczalnie cieków, zwane przydomowymi - rozwizanie, które sprawdza si w naszych warunkach od ponad 15 lat; rozwizanie estetyczne oraz atwe i tanie w eksploatacji.

Termin "mae (przydomowe) oczyszczalnie cieków" dotyczy kompletnych instalacji odbierajcych cieki od 4 - 200 osób. Maa oczyszczalnia jest dobrym rozwizaniem dla domu jednorodzinnego, pensjonatu, szkoy. Odciek z oczyszczalni ma skad odpowiadajcy wymogom prawa polskiego i unijnego. Na rynku polskim jest wiele solidnych firm speniajcych surowe wymogi technicze i proponujcych kompletne rozwizania. Istniej oczywicie róne technologie, ale zasada dziaania pozostaje staa - oczyszczanie jest co najmniej dwustopniowe.

 

Jak to dziaa i wyglda

Podczyszczanie (beztlenowy etap oczyszczania) przebiega w osadniku gnilnym (wstpnym): zbiorniku z tworzywa sztucznego (najczciej polietylenu) umieszczonego pod powierzchni gruntu.
W zbiorniku maj miejsce procesy sedymentacji, czyli osadzania i flotacji, czyli wypywania wikszych zanieczyszcze. Osady z dna musz by okresowo wybierane. Zanieczyszczenia flotujce s zbierane na filtrze biologicznym na wylocie ze zbiornika. Prac osadnika wstpnego mona usprawni poprzez dodanie do niego preparatów bakteryjnych (bioaktywatorów). Nastpuje wówczas biologiczny rozkad zanieczyszcze.
Wymiar zbiornika zaleny jest od iloci produkowanych cieków (mona te rozbudowywa cz podczyszczajc, konstruujc bateri osadników lub zastosowa osadniku dwu- lub trzykomorowe). Uytkownik widzi na powierzchni ziemi tylko pokrywy studzienek rewizyjnych.

Oczyszczanie tlenowe, skadajce si z procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych przy udziale tlenu, najczsciej zachodzi w gruncie, filtrze doczyszczajcym lub w specjalnym zbiorniku, czyli reaktorze biologicznym, tzn. w zbiorniku zawierajcym mikroorganizmy. Oczyszczanie w gruncie wymaga zamontowania studzienki rozdzielczej i uoenia drenau rozsczajcego (ukad rur z otworami, przez które oczyszczone cieki wypywaj do gruntu) - uytkownik widzi na powierzchni pokryw studzienki i wywiewki - wyloty rur kanalizacyjnych. Oczyszczanie w gruncie wymaga specjalnych warunków - konieczny jest grunt piaszczysty (o dobrej przepuszczalnoci) oraz niski poziom wód gruntowych (drena musi znajdowa sico najmniej 1,5 m nad poziomem wód - warstwa piasku tej gruboci wystarczy do oczyszczenia cieku z osadnika gnilnego) .

Jeli warunki gruntowe s mniej sprzyjajce (poziom wód gruntowych jest wysoki), drena moe by wykonany w tzw. filtrze piaskowym. Ma on form nasypu, widocznego na powierzchni. Wysoko nasypu zaley od poziomu wód gruntowych - nasyp musi by na tyle wysoki, by drena znalaz si na wysokoci 1,5 m nad poziomem wód gruntowych. Jeli drena znajdzie si wyej ni osadnik, konieczne jest zastosowanie przepompowni zamiast studzienki rozdzielczej - na powierzchni bdzie widoczna jej pokrywa. Studzienka rozdzielcza (z widoczn na powierzchni pokryw) musi si te znale w nasypie.

Filtr doczyszczajcy jest stosowany, jeli nie mona odprowadza cieków po osadniku bezporednio do gruntu (np. niesprzyjajce warunki geologiczne). Zapewnia on oczyszczanie na podobnym poziomie jak grunt naturalny. Oczyszczone cieki z filtra mog by odprowadzone do rowu melioracyjnego lub przez studni chonn do gbszych warstw gruntu. Na powierzchni bdzie widoczna pokrywa filtra doczyszczajcego.

Jeeli oczyszczanie ma przebiega w zbiorniku, bdzie on widoczny na powierzchni. W zbiorniku wytwarza si biomasa neutralizujca cieki; dlatego wypeniony jest on zoem (wir lub ksztatki z tworzywa), na którym biomasa moe si rozwin. Caa oczyszczalnia wraz ze zbiornikiem zajmuje mniej miejsca ni w przypadku oczyszczania w gruncie. Oczyszczone cieki kierowane s do studni chonnej lub rowu melioracyjnego.

Jeli pojawi si cieki specjalne (np. ze stoówek) oczyszczalnia moe by uzupeniona o dodatkowe elementy, np. oddzielacz tuszczu i filtry.

Ile to kosztuje?

Przyjrzyjmy si skadnikom kosztu budowy i utrzymania oczyszczalni:

  • Projekt (wykonany przez uprawnionego projektanta) kosztuje od 300 do 700 PLN;
  • Koszt postpowania adminstracyjnego wynosi ok. 1000 PLN;
  • Koszt wykonania oczyszczalni wynosi, zalenie od technologii, materiaów, warunków terenowych od kilku do kilkunastu tysicy PLN. Materiay to 50 - 70% ceny (przykadowa cena osadnika gnilnego, który wystarczy na potrzeby 4 - 5 osobowej rodziny to ok. 1900 PLN); robocizna - ok. 40%;
  • Koszt eksploatacji, obejmujcy zuycie energii elektrycznej i okresowy (co ok. 6 miesicy) wywóz osadów wynosi od 15 do 90 PLN miesicznie.

Jak to zaatwi?

Przy wszelkich inwestycjach budowlanych najbardziej uciliwe s formalnoci. Aby wybudowa na swoim terenie przydomow oczyszczalni cieków, trzeba postpi zgodnie z ustawami Prawo budowlane i Prawo wodne.

Trzeba pamita, e drena rozsczajcy lub studnia chonna musz by oddalone o 3 m od granicy dziaki i o 30 m od studni wodocigowej. Jeli nie mona zachowa tych odlegoci, mona próbowa porozumie si z wacicielami ssiednich dziaek - moe wspólna oczyszczalnia rozwizaaby spraw. Jeli nie uda si tego przeprowadzi, trzeba zrezygnowa z oczyszczalni przydomowej.

Wedug Prawa budowlanego, jeli wydajno oczyszczalni nie przekracza 7,5m3/dob (warto ta jest okrelona w projekcie i w przypadku oczyszczalni przydomowej zazwyczaj nie jest przekraczana) trzeba zwróci si do Starosty Powiatowego, skadajc zgoszenie budowlane, zawierajce okrelenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót oraz terminu rozpoczcia robót. Naley te doczy owiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoci oraz odpowiednie rysunki i szkice, a take "pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrbnymi przepisami". W przypadku oczyszczalni przydomowej bdzie to pozwolenie wodnoprawne.
Wedug Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne trzeba uzyska na wykonanie i eksploatacj urzdze wodnych. O wydanie tego pozwolenia wystpuje si do Starosty, a do wniosku naley doczy operat wodnoprawny (w przypadku wykonania urzdze, czyli budowy oczyszczalni jego rol moe spenia projekt). Pozwolenie wodnoprawne jest konieczne, jeli bd wprowadzane do gruntu cieki w iloci wiekszej ni 5m3.

Mam oczyszczalni - i co dalej?

Eksploatacja oczyszczalni jest atwa i niedroga - konieczne s jednak okresowe kontrole pracy poszczególnych elementów (osadnik, studzienka, zoe). Najwaniejsze jest kontrolowanie iloci osadu w osadniku wstpnym i usuwanie go raz na 1,5 roku (moe to zrobi pracownik firmy dostarczajcej oczyszczalni). Jeli oczyszczalnia ma zbiornik przeznaczony do oczyszczania biologicznego, naley przeprowadza okresowe pukanie zoa. Oczyszczalnie, które zostay wykonane do tej pory, pracuj bezawaryjnie pod warunkiem prawidowego wykonania, a ewentualne bedy s stosunkowo atwe do wykrycia i usunicia.

autor: Joanna Ryska, e-instalacje.pl
data publikacji: 30.11.2004

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »